Organizacja

 • Wydrukuj
 • Email
 • | | więcej

S T A T U T

Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „CZAR DZIECI” 

w Bydgoszczy

 

 

 1. Statut został opracowany na podstawie następujących aktów prawnych:

 

 

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572

z późn. zm.);

 

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;

 

 1. Rozporządzeń wykonawczych do ustawy o systemie oświaty, dotyczących placówek niepublicznych;

 

 1. Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U z 2009 r.nr 50, poz. 400);

 

5.Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 942 z późniejszymi zmianami);

 

 1. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674

z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

 

 1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93

z późn. zm.)

 

 1. Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.)

 

 

 

 1. Statut zawiera postanowienia zgodne z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z 2001r. z późniejszymi zmianami).

 

 

 

 

Preambuła

 

Punkt Przedszkolny „CZAR DZIECI” zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój swoim wychowankom. Przedszkole przygotowuje dzieci do nauki w szkole. Każde dziecko jest traktowane indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że dzieci czują się akceptowane i szczęśliwe. Uczymy osiągać sukcesy i radzić sobie z niepowodzeniami.

 

 

Nasza Placówka:

 

 • zapewnia kompetentnych i życzliwych nauczycieli,
 • dba o dobre stosunki interpersonalne,
 • stoi na straży praw dziecka,
 • współpracuje z rodzicami,
 • pomaga dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną,
 • promuje zdrowy styl życia,
 • promuje ekologię.

 

W ramach oferty edukacyjnej  wykwalifikowani nauczyciele przedszkola realizują:

 

 • podstawę programową dla przedszkoli, rozszerzoną o autorskie programy pracy dostosowane do potrzeb grupy mieszanej wiekowo, uwzględniające zasadę stopniowania trudności
 • dostosowują metody i formy kształcenia do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci
 • rozbudzają i rozwijają zainteresowania własne dzieci
 • tworzą warunki do kreatywnej, twórczej pracy
 • przygotowują dzieci do podjęcia nauki w szkole

 

 

W ramach procesu opiekuńczo – wychowawczego:

 

 • stwarzają bezpieczną, dobrą, miłą atmosferę sprzyjającą prawidłowemu rozwojowi społeczno – emocjonalnego dziecka,
 • kształtują umiejętności skutecznego porozumiewania się i wyrażania własnego zdania, poglądów i uczuć do innych ludzi,
 • zachęcają dzieci do prezentacji swoich umiejętności przez aktywne uczestnictwo w uroczystościach i świętach.

 

 

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli to:

 

 • korowody muzyczno-literackie
 • opowiadanie baśni, teatrzyki
 • zabawy rytmiczne, paluszkowe, kołowe,
 • śpiewanie piosenek
 • zajęcia artystyczne: rysowanie, malowanie, lepienie z różnych materiałów, prace z runem owczym, tkanie, szycie ,praca z wełny (pompony, dywaniki, pajęczynki)
 • pieczenie
 • codzienne przeżywanie spożywania posiłków w nastroju spokoju i ciszy
 • przygotowanie i obchodzenie świąt i uroczystości oraz urodzin każdego dziecka

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 • 1
 1. Punkt Przedszkolny „CZAR DZIECI” W Bydgoszczy, zwany dalej „Przedszkolem” jest niepublicznym punktem przedszkolnym wpisanym do rejestru szkół i placówek niepublicznych Miasta Bydgoszczy dnia 07.07. 2011 roku pod numerem: WE-III.4430.12.2011

 

 1. Siedziba Przedszkola znajduje się w Bydgoszczy przy ulicy Śląskiej 10/11.

 

 1. Właścicielką Przedszkola jest: Wioleta Gardzielewska, zwana w dalszej części Statutu „Organem Prowadzącym”.

 

 1. Organem sprawującym nadzór nad Przedszkolem jest Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty.

 

 1. Nazwa używana przez Przedszkole brzmi:

 

Punkt Przedszkolny „ CZAR DZIECI ”

Ul. Śląska 10/11

85-325 Bydgoszcz

tel. 511 996 499

tel. 609 777 827

 

NIP: 554-265-80-17 REGON: 341338172

 

 

 1. Przedszkole działa na podstawie:

 

 • aktów prawnych powołanych w części wstępnej Statutu;

 

 • wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonego przez

Prezydenta Miasta Bydgoszczy pod numerem WE-III.4430.12.2011;

 

 • niniejszego Statutu.

 

 

 1. W rozumieniu niniejszego statutu sformułowanie „rodzice dziecka” oznacza również

prawnych opiekunów dziecka, sprawujących nad nim opiekę na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

 

 

 

 

 

 

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

 

 • 2

 

 

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

 

 

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest:

 

 

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności

intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

 

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

 

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia

sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

 

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

 

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o

zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

 

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w

zabawach i grach sportowych;

 

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

 

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

 

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy

rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

 

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

 

 1. Przedszkole w szczególności:

 

1) sprawuje opiekę nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem wychowanków, zapewnia opiekę wychowawczą;

 

2) wspomaga indywidualny rozwój dziecka;

 

3) kształtuje właściwą hierarchię wartości i poczucia tożsamości dziecka z

wzorami i normami postępowania oraz uczy odpowiedzialności za własne zachowanie;

 

4) sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości rozwojowych, możliwości przedszkola i potrzeb środowiska lokalnego;

 

5) pielęgnuje tradycje i wartości rodzinne;

 

6) wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej;

 

7) zapewnia warunki do rozwoju potencjalnych możliwości dziecka, przygotowuje je do efektywnego korzystania z nauki szkolnej;

 

8) współdziała z rodziną, pomagając jej w wychowaniu dziecka i przygotowaniu do nauki

szkolnej;

 

9) umożliwia dzieciom rozwój zdolności i zainteresowań poprzez udział w zajęciach

dodatkowych, takich jak: nauka języka obcego, taniec, plastyka, inne zajęcia twórcze.

 

 

 1. Przedszkole spełnia zadania opiekuńcze dostosowane do wieku dziecka i potrzeb środowiska, uwzględniając obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny

w przedszkolach.

 

 

 1. Przedszkole może organizować dla dzieci różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki,

które mają na celu:

 

1) poznawanie kraju, miast, regionu, środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i kultury i historii;

 

2) zdobywanie i poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;

 

3) wspomaganie rodziny i przedszkola w procesie wychowania;

 

4) upowszechnianie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody.

 

 

 

6 . W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich

rodzinom pomoc psychologiczną i pedagogiczną polegającą m.in. na:

 

1) rozpoznawaniu możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka;

 

2) rozpoznawaniu przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka;

 

3) organizowaniu różnorodnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

 

4) wspieraniu dziecka uzdolnionego;

 

5) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 

 1. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie zajęć specjalistycznych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

 

 1. Przedszkole, na życzenie rodziców, organizuje pomoc logopedyczną. Zajęcia w zakresie terapii logopedycznej są odpłatne.

 

 1. Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi oraz terapeutycznymi wymaga zgody rodziców.

 

 1. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Organy przedszkola i ich kompetencje

 

 • 3

 

Organami przedszkola są:

 

 1. Dyrektor Przedszkola;

 

 1. Rada Pedagogiczna;

 

 1. Organ Prowadzący.

 

 • 4

 

Dyrektor przedszkola

 

 1. Do zadań dyrektora przedszkola należy:

 

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach i dokonywanie oceny pracy nauczycieli;

 

2) dyrektor przedszkola w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:

 

 • nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przez nauczycieli,
 • kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,
 • wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań.

 

 

3) dyrektor przedszkola opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego,

który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego,

którego dotyczy plan.

 

Plan nadzoru zawiera w szczególności:

 

 • tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola;

 

 • tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli;

 

 • plan obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych

zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej przedszkola;

 

 • inne informacje uznane przez dyrektora za istotne.

 

4) do dnia 31 sierpnia każdego roku dyrektor przedszkola przedstawia radzie

pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

 

5) organizuje pomoc psychologiczną i specjalistyczną dzieciom potrzebującym działań

wspomagających;

 

6) przewodniczy radzie pedagogicznej, czyli organizuje i prowadzi zebrania rady

pedagogicznej, odpowiada za realizację uchwał podejmowanych przez radę, a także

wstrzymuje wykonanie jej uchwał, jeśli są sprzeczne z prawem oświatowym;

 

7) ustala z radą pedagogiczną przydział nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach

wynagrodzenia zasadniczego;

 

8) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom

w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

 

9) dyrektor przedszkola na wniosek nauczyciela lub nauczycieli dopuszcza do użytku

program wychowania przedszkolnego obowiązujący w danym przedszkolu;

 

10) zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli;

 

11) zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycielowi ubiegającemu się o awans

zawodowy;

 

12) realizuje zadania zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjęte w ramach

kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole;

 

13) odpowiada za kształtowanie twórczej atmosfery pracy w przedszkolu, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych;

 

14) dyrektor współdecyduje w sprawach :

 

 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym

pracownikom przedszkola;

 

15) raz w roku dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych

warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, w tym bezpiecznych

i higienicznych warunków nauki oraz określa kierunki ich poprawy;

 

16) załatwia sprawy osobowe pracowników przedszkola;

 

17) zapewnia pomoc pracownikom w realizacji ich zadań;

 

18) tworzy regulaminy porządkujące pracę przedszkola związane z Kodeksem Pracy;

 

19) współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym, instytucjami nadzorującymi

i kontrolującymi, a także ze środowiskiem lokalnym;

 

20) wspiera rozwój zawodowy nauczycieli, organizuje szkolenia, narady i konferencje,

współpracuje z placówkami doskonalenia zawodowego.

 

 

 1. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.

 

 

 1. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z prawem, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

 

 1. W czasie nieobecności dyrektora zastępstwo pełni nauczyciel wskazany przez dyrektora na podstawie pełnomocnictwa.

 

 

 1. Dyrektor powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 5

 

Rada Pedagogiczna

 

 

 

 1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

 1. W skład rady pedagogicznej wchodzi dyrektor przedszkola oraz wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w przedszkolu.

 

 1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

 

 1. W zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez dyrektora przedszkola, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. Osoby zaproszone nie posiadają uprawnień członków rady pedagogicznej.

 

 1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem i obowiązującymi przepisami prawa. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

 

 

 1. Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:

 

1) uchwalanie statutu przedszkola;

 

2) uchwalanie Regulaminu rady pedagogicznej;

 

3) opracowanie i zatwierdzanie koncepcji pracy placówki;

 

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, zajęć i programów autorskich;

 

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków w trakcie roku szkolnego.

 

 

 1. Rada pedagogiczna opiniuje:

 

1) organizację pracy przedszkola;

 

2) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom dodatkowych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia.

 

 

 1. Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w trakcie roku, po zakończeniu rocznych zajęć, w miarę bieżących potrzeb.

 

 

 1. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem rady pedagogicznej.

 

 1. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co

najmniej 2/3 liczby jej członków.

 

 1. Osoby uczestniczące w posiedzeniu rady pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Członkowie rady są również zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

 1. Dyrektor przedszkola może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest ona sprzeczna z prawem; w takiej sytuacji dyrektor przedszkola ma obowiązek powiadomić o tym organ prowadzący.

 

 

 • 6

 

Organ prowadzący

 

 

 1. Do zadań organu prowadzącego należy:

 

1) zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu przedszkola;

 

2) gospodarowanie środkami finansowymi przedszkola;

 

3) ustalanie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole;

 

4) rekrutacja dzieci do przedszkola;

 

5) zapewnienie warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych

warunków nauki, wychowania i opieki;

 

6) wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania;

 

7) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

 

8) czuwanie nad przestrzeganiem postanowień niniejszego statutu przez pracowników

przedszkola.

 

 • 7

 

Rozstrzyganie spraw spornych pomiędzy pracownikami przedszkola

 

 

 1. Spory między pracownikami przedszkola rozstrzyga organ prowadzący przy udziale dyrektora przedszkola.

 

 

 

 1. Każda ze stron sporu powinna dążyć do jego polubownego załatwienia, w szczególności w trakcie:

 

 • indywidualnych rozmów;
 • zebrań rady pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora przedszkola lub rady

pedagogicznej – w ciągu 7 dni od zgłoszenia wniosku;

 • zebrań rady pedagogicznej z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

 

 

 1. W przypadku braku rozstrzygnięcia strona ma prawo złożyć odwołanie:

 

 • do organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,
 • do organu prowadzącego - w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

 

 

 • 8

 

Rozstrzyganie spraw spornych pomiędzy organami przedszkola a rodzicami

 

 

 

 1. Dyrektor przedszkola i rada pedagogiczna dążą do polubownego załatwienia sporu

w trakcie:

 

 • rozmów nauczycieli z rodzicami;

 

 • rozmów nauczycieli z rodzicami z udziałem dyrektora przedszkola, bądź z udziałem
 • dyrektora przedszkola i organu prowadzącego;

 

 • zebrań z udziałem rodziców, zwołanych na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora przedszkola w ciągu 14 dni od złożenia wniosku do organu prowadzącego lub dyrektora przedszkola;

 

 • zebrania z rodzicami z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zwoływanego na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora przedszkola w ciągu miesiąca od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola.

 

 

 1. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu rodzic ma prawo zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w zakresie działalności dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej oraz do organu prowadzącego - w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

 

 

 

 

 

Rozdział IV

 

Organizacja przedszkola

 

 • 9

 

Czas pracy przedszkola

 

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez

organ prowadzący.

 

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu,

od poniedziałku do piątku.

 

 1. Z ważnych przyczyn przedszkole może zostać zamknięte w inny dzień, o czym rodzice

zostają powiadomieni odpowiednio wcześniej.

 

 1. Przedszkole nie jest czynne w dni ustawowo wolne od pracy oraz 24 grudnia (Wigilia).

Dniami wolnymi od pracy są również dni uzgodnione z rodzicami.

 

 1. Przedszkole jest czynne przez 10 godzin i 30 minut dziennie.

 

Godziny pracy przedszkola ustala się w każdym roku szkolnym z uwzględnieniem potrzeb

rodziców.

 

 

 • 10

 

Praca wychowawczo-dydaktyczna

 

 

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego oraz innych programów dopuszczonych do użytku przez dyrektora i wpisanych do przedszkolnego zestawu programów.

 

 1. Dyrektor dopuszcza program na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.

 

 1. Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany

samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może tez zaproponować

program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

 

 1. Zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego powinien być

dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.

 

 1. Program wychowania przedszkolnego może być dopuszczony do użytku w przedszkolu

jeżeli stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników lub zadań, które mogą być realizowane w ramach zajęć dodatkowych, określonych w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

 

 1. Program może być dopuszczonych do użytku, gdy zawiera:
 • szczegółowe cele kształcenia i wychowania, treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej
 • wychowania przedszkolnego, sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania z

uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy z dziećmi, metody przeprowadzania i analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) oraz gdy jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

 

 1. Przed dopuszczeniem programu do użytku w przedszkolu dyrektor może zasięgnąć opinii

nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu, konsultanta lub doradcę metodycznego.

 

 1. Wniosek o dopuszczenie do użytku programu wychowania przedszkolnego nauczyciele składają do dnia 10 czerwca każdego roku.

 

 1. Ostateczne dopuszczenie programu do użytku, poprzedzone zasięgnięciem opinii rady

pedagogicznej, następuje nie później niż na pierwszym (sierpniowym) posiedzeniu rady

pedagogicznej przed rozpoczęciem roku szkolnego.

 

 1. Dla osiągnięcia efektów edukacyjnych przedszkole wspomaga rozwój, wychowuje

i kształci dzieci w następujących obszarach:

 

1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi

i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

 

2) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

 

3) Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

 

4) Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

 

5) Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

 

6) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

 

7) Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.

 

8) Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

 

9) Wychowanie przez sztukę -  różne formy plastyczne.

 

10) Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

 

11) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

 

12) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

 

13) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

 

14) Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).

 

15) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

16) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

17) Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej, lub językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, w tym z uwzględnieniem potrzeb dzieci niesłyszących posługujących się językiem migowym.

 

 

 1. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa podczas tych form pracy oraz sposób ich dokumentowania określa „Regulamin spacerów i wycieczek” obowiązujący w przedszkolu.

 

 

 1. Poza terenem przedszkola mogą być również organizowane gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze itp.

 

 

 1. Przebywanie dzieci poza terenem przedszkola odbywa się wyłącznie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, tzn. przy temperaturze powietrza powyżej -10 stopni, bez deszczu lub silnych opadów śniegu.

 

 

 

 • 11

 

Zajęcia dodatkowe

 

 

 

 1. Dzieci, za zgodą rodziców, mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych organizowanych w przedszkolu, takich jak np. język obcy, zajęcia umuzykalniające, zajęcia prowadzone metodą dobrego startu itp.

 

 

 

 1. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od woli rodziców i częściowo są przez nich finansowane.

 

 

 1. Czas trwania zajęć (również zajęć dodatkowych) jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

 

- dla dzieci w wieku 3-4 lata – od 15 do 20 minut,

 

- dla dzieci w wieku 5-6 lat – od 25 do 30 minut.

 

 

 1. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem przedszkola i radą pedagogiczną.

 

 

 1. Zajęcia te odbywają się w innym czasie, niż czas przeznaczony na realizację podstawy programowej.

 

 

 • 12

 

Ramowy rozkład dnia

 

 

 

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora

przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zalecanych proporcji

zagospodarowania czasu w rozliczeniu tygodniowym:

 

1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci

bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

 

2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

 

3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

 

4) pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej

puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne

i inne).

 

 

 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

 

 

 1. Ramowy rozkład dnia przedszkola:

 

 • 7:00-8:20 PORANEK

Schodzenie się dzieci, rytuał powitania, czynności gospodarcze i porządkowe.

Zabawy swobodne dzieci i obserwacja prowadzona przez nauczyciela.

Rozmowy i kontakty indywidualne nauczyciela z dziećmi. Praca indywidualna dzieci w ośrodkach edukacyjnych.

Czynności porządkowe w sali.

 

 • 8:20- 9:00 ZAJĘCIA PORANNE

10 minut celowego ruchu- zestaw ćwiczeń porannych wplecionych w korowód.

Korowód muzyczno-literacki. Rymowana opowieść zgodna z aktualna tematyką zajęć.

Wspólne planowanie dnia, ustalanie dyżurów.

Czynności związane z kulturą dnia codziennego (pobyt w łazience, nakrywanie do stołu)

 

 • 9:00 – 9:30 ŚNIADANIE

Poprzedzone sentencją. Czynności porządkowe po śniadaniu.

 

 • 9:30-10:15 ZABAWA SWOBODNA

Czynności organizacyjne przed pracą dydaktyczną. Zabawy swobodne dzieci. Sprzątanie po zabawie

 

 

 

 • 10:15-10:45 ZAJĘCIA GŁÓWNE DLA DZIECI STARSZYCH

Tworzenie okazji edukacyjnych z uwzględnieniem stopniowania trudności i dostosowania zadań do możliwości rozwojowych każdego wychowanka: zajęcia dydaktyczne, projekty edukacyjne realizowane z całą grupą lub w zespołach. Realizacja obowiązkowego,  rocznego przygotowania przedszkolnego.

 • 10:10 – 11:10 POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU DZIECI MŁODSZYCH

Czynności organizacyjne przed wyjściem na świeże powietrze. Procedura rozbierania i ubierania.

Pobyt dzieci na powietrzu: zabawy, spacery, wycieczki, doświadczenia, eksperymenty, prace porządkowe, ćwiczenia gimnastyczne, ścieżki dydaktyczne, tory przeszkód.

Czynności porządkowe, powrót do przedszkola.

 

 

 • 10:50-12:00 POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU DZIECI STARSZYCH

 

 • 11:30 – 11: 50 ZAJĘCIA GŁÓWNE DLA DZIECI MŁODSZYCH

 

 • 12:00- 12:15 BAJECZKA NA STOLICZKU

Baśń opowiadana przez nauczyciela przy jednoczesnym ilustrowaniu jej fabuły na stoliczku, gdzie każdy element jest dziełem rąk nauczyciela oraz dzieci.

 

 • 12.15- 13:00 OBIAD (zupka, II danie)

Poprzedzony sentencją. Czynności związane z kulturą dnia codziennego (pobyt w łazience, samodzielne nakrywanie do stołu). Obiad. Czynności związane z kulturą dnia codziennego (pobyt w łazience i samodzielne mycie zębów.)

 

 

 • 13:00-14:30 DRZEMKA

Odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych, praca własna przy stoliku dla dzieci starszych, kształtowanie umiejętności pracowania w ciszy z poszanowaniem potrzeby niezakłóconego odpoczynku dla innych.

 

 • 13:00 – 14:30 GRUPOWE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI.

 

 

 • 14:30-15:00 PODWIECZOREK

Poprzedzony sentencją. Czynności porządkowe.

 

 • 15:00-15:25 ZAJĘCIA DODATKOWE

 

 • 15:30-16:00 ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

Zabawy swobodne oraz w ośrodkach edukacyjnych w zależności od preferencji dzieci.

Zabawy i ćwiczenia prowadzone przez nauczyciela zgodnie z indywidualnym planem rozwoju dziecka.

Przy ładnej pogodzie, pobyt na placu zabaw.

 

 • 16:00-17:00 ZAKOŃCZENIE DNIA

Zabawy przy stolikach. Czynności porządkowe w sali. Kontakty indywidualne nauczyciela z rodzicami podczas rozchodzenia się dzieci. Przekazywanie bieżących informacji o dziecku.

 

 • 13

 

Organizacja przedszkola

 

 

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział.

 

Oddział składa się z dzieci w zbliżonym do siebie wieku. Oddział liczy nie więcej, niż piętnaścioro dzieci. Liczbę oddziałów oraz czas pracy poszczególnych oddziałów ustala Organ prowadzący.

 

 

 

 1. W przedszkolu funkcjonują dwa oddziały.

 

 

 

 • 14

 

Infrastruktura przedszkola

 

 1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

 

salę zajęć,

łazienkę,

gabinet specjalistów,

pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,

szatnię dla dzieci i personelu,

możliwość korzystania z sąsiedniego placu zabaw wyposażonego w urządzenia dostosowane do wieku dzieci.

 

 • 15

 

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem.

 

 

 1. Nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci.

 

 1. Przez cały dzień pobytu w przedszkolu dzieci w grupie są pod opieką nauczyciela, który

organizuje im zabawy, prace zespołowe i indywidualne zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

zgodne z programem i planem zajęć.

 

 1. Nauczycielka zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem

fizycznym, jak i psychicznym, stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.

 

 1. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczycielka powinna skontrolować teren, sale,

sprzęt, pomoce i inne narzędzia.

 

 1. Nauczycielka otwierająca przedszkole przed opuszczeniem pracy przekazuje wszystkie informacje o dzieciach drugiej nauczycielce – zamykającej przedszkole, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

 

 1. Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie

opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.

 

 1. Zastępstwa za nieobecnego nauczyciela organizuje organ prowadzący lub dyrektor

przedszkola.

 

 1. Praca dydaktyczno- wychowawcza w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w oparciu

o obowiązujący w danym oddziale miesięczny plan pracy.

 

 1. Obowiązkiem nauczycielki jest obserwować, sumiennie nadzorować, nie pozostawiać dzieci

bez opieki oraz udzielać natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest

niezbędna. Obowiązkiem nauczycielki jest również powiadomienie dyrektora oraz rodziców

o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach (temperatura, złe

samopoczucie, dziwne zachowanie dziecka).

 

 1. W sytuacjach nagłych zagrażających zdrowiu i życiu dziecka nauczyciel zobowiązany jest

postępować zgodnie z przyjętą Procedurą, która znana jest wszystkim pracownikom

przedszkola oraz rodzicom.

 

 

 

 1. Organizowanie zajęć poza terenem przedszkola może odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

 

 1. Obowiązkiem nauczyciela jest zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego i przestrzeganie tych przepisów podczas spacerów i wycieczek z dziećmi.

 

 1. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań

i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.

 

 1. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa przez przedszkole dzieciom podczas wycieczek i imprez odbywa się zgodnie z określonymi zasadami, które regulują odrębne przepisy.

 

 1. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez przedszkole, listę uczestników, imię

i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą

zatwierdza dyrektor przedszkola.

 

 1. Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe, organizowane w przedszkolu jest pod opieką instruktora prowadzącego zajęcia, zgodnie z podpisaną deklaracją bezpieczeństwa.

 

 1. Jedną grupą wychowanków opiekuje się jeden nauczyciel.

 

 1. Pracę nauczycielek wspomaga dodatkowo pomoc nauczycielki lub nauczyciel wspomagający.

 

 1. W czasie zajęć poza terenem przedszkola jedna osoba dorosła może mieć pod opieką nie więcej niż dziesięcioro dzieci, w środkach komunikacji miejskiej pięcioro dzieci.

 

 1. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna.

 

 1. Obowiązkiem nauczyciela jest powiadomienie dyrektora przedszkola bądź organu prowadzącego oraz rodziców dziecka o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach chorobowych występujących u dziecka.

 

 1. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

 

 1. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody i pisemnego upoważnienia ze strony rodziców ( dotyczy tylko przypadków dzieci chorych przewlekle ), poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

 

 1. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności materialnej za cenne rzeczy i zabawki przyniesione przez dzieci do przedszkola.

 

 

 • 16

 

Rekrutacja do przedszkola

 

 

 

 1. Rekrutacja do Przedszkola odbywa się według zasad i w terminie określonym przez organ prowadzący.

 

 1. O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego decyduje organ prowadzący .

 

 1. W pierwszej kolejności zapewnia się miejsca dzieciom 5 i 6-letnim objętym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

 

 • 17

 

Tryb skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

 1. Organ prowadzący lub dyrektor przedszkola, w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku:

 

1) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu;

 

2) powtarzających się, nieusprawiedliwionych nieobecności dziecka na obowiązkowych zajęciach w przedszkolu;

 

3) stałych, agresywnych zachowań dziecka zagrażających zdrowiu i życiu pozostałych

wychowanków;

 

4) powtarzających się, agresywnych zachowań rodziców dziecka w przedszkolu, łamiących normy współżycia społecznego i zasady zachowania w instytucji publicznej;

 

5) ukrytych ciężkich chorób dziecka, niezgłoszonych przez rodziców;

 

6) zalegania z odpłatnością za przedszkole przez co najmniej 2 miesiące.

 

 1. Przed podjęciem decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków organ prowadzący lub dyrektor przedszkola zobowiązany jest zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z przedszkolem w celu rozwiązania zaistniałego problemu.

 

 1. Skreślenie dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

 

 1. O podjętej decyzji dyrektor przedszkola lub organ prowadzący powiadamia rodziców na piśmie.

 

 • 18

 

Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność przedszkola

 

 

 1. Przedszkole finansowane jest z następujących źródeł:

opłat dokonywanych przez rodziców określonych umową zawartą pomiędzy przedszkolem a rodzicami dziecka;

darowizn oraz dotacji otrzymywanych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

środków własnych przeznaczonych na działalność przedszkola przez organ prowadzący.

 

 1. Usługi świadczone przez przedszkole są odpłatne i obejmują: wpisowe, czesne za każdy miesiąc, opłaty za wyżywienie.

 

 1. Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców ustalana jest w umowie o świadczenie usług zawieraną z rodzicami.

 

 1. Wysokość opłat może ulec zmianie. Zmiana wysokości opłat może nastąpić w przypadku zmiany kosztów prowadzenia przedszkola. Zmiana taka może być dokonana w zakresie zapewniającym pokrycie ponoszonych kosztów. Zmiana wysokości opłat, o której mowa, nie wymaga zmiany umowy ani konieczności zawierania aneksu do niej.

 

 1. W ramach czesnego przedszkole zapewnia:

 

1) realizację programu wychowania przedszkolnego zgodnego z podstawą programową

wychowania przedszkolnego;

 

2) warunki do wspierania osobowości dziecka poprzez organizowanie zajęć i zabaw

wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego;

 

3) opiekę terapeuty pedagogicznego;

 

4) gimnastykę ogólnorozwojową;

 

5) zajęcia umuzykalniające;

 

6) zajęcia z języka angielskiego

 

7) udział dzieci w teatrzykach, koncertach, balu karnawałowym;

 

8) zajęcia edukacyjne z udziałem zaproszonych gości (np. zajęcia o tematyce

przyrodniczej;

 

9) nowoczesne pomoce edukacyjne.

 

 

 1. Opłata wnoszona jest co miesiąc, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może, na wniosek rodzica, wydłużyć termin wnoszenia opłat, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca.

 

 1. Opłatę wnosi się przelewem na wskazany przez organ prowadzący numer rachunku bankowego bądź gotówką.

 

 

 1. Odliczenia:

 

1) rodzice, którzy zgłoszą nieobecność dziecka do godziny 16.00 w dniu poprzedzającym jego nieobecność nie płacą za posiłek w tym dniu;

 

2) usprawiedliwiona nieobecność dziecka w przedszkolu zwalnia rodziców od opłaty za

posiłki, natomiast obowiązuje ich uiszczenie czesnego.

 

3) odliczenia za posiłki są sumowane na koniec każdego miesiąca i kwota ta jest odliczana

w miesiącu następnym;

 

4) w przypadku zgłoszonej miesięcznej nieobecności dziecka w przedszkolu rodziców

Obowiązuje 70 % opłaty stałej.

 

 

 1. Wpisowe i czesne nie podlegają odpisom oraz zwrotom w przypadku rezygnacji przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez przedszkole.

 

 1. W miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) obowiązuje 70% opłaty stałej.

 

 1. Na początku roku szkolnego na ogólnym zebraniu rodziców organ prowadzący lub dyrektor przedszkola informuje rodziców o sposobie przekazywania informacji o nieobecności dziecka w przedszkolu.

 

 1. Wychowankowie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę za ubezpieczenie pokrywają rodzice.

 

 

 • 19

 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

 

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica lub inną upoważnioną przez nich osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica lub inną upoważnioną przez nich osobę.

 

 1. Dzieci mogą być odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) oraz inne osoby pełnoletnie upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych).

 

 1. Dzieci mogą być również odbierane przez osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia. Niezbędne jest wówczas pisemne oświadczenie rodziców o odpowiedzialności prawnej za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną osobę niepełnoletnią.

 

 1. Upoważnienie do odbioru dziecka jest skuteczne przez okres jednego roku szkolnego. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.

 

 1. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być

poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 

 

 

 1. Nauczyciel ma prawo wylegitymować osobę odbierającą dziecko.

 

 1. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, która jest osobą upoważnioną, lecz nie posiada dowodu tożsamości umożliwiającego sprawdzenie zgodności danych z upoważnieniem.

 

 1. Ze względów bezpieczeństwa upoważnienia składane telefoniczne nie są honorowane.

 

 1. Nauczyciel nie może wydać dziecka jeśli podejrzewa, że osoba odbierająca dziecko jest pod wpływem alkoholu.

 

 1. Szczegółowe zasady postępowania pracowników przedszkola w przypadku zgłoszenia się po dziecko nietrzeźwego rodzica (opiekuna) lub osobę upoważnioną określa dokument „Procedura postępowania w sytuacji, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko jest odbierane przez osobę będącą pod wpływem alkoholu”

 

 1. Spóźnienia i nieobecności dziecka należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie.

 

 1. Dziecko należy odebrać z przedszkola do godz. 17.00.

 

 1. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola do godz, 17.00 nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru dziecka o zaistniałej sytuacji i uzgodnić czas i sposób odbioru dziecka.

 

 1. W sytuacji, gdy wszelkie próby skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi) lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka okażą się nieskuteczne, dyrektor (nauczyciel) przedszkola podejmuje decyzję o powiadomieniu policji lub straży miejskiej o zaistniałej sytuacji i podejmowane są dalsze działania przewidziane prawem.

 

Rozdział V

 

Wychowankowie przedszkola

 

 • 20

 

Wiek dzieci przyjmowanych do przedszkola

 

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w przedziale wiekowym od 2,5 lat do 6 lat.

 

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2 lata.

 

 1. Do przedszkola może zostać przyjęte również dziecko, któremu odroczono realizację

obowiązku szkolnego.

 

 • 21

 

Prawa dziecka.

 

 1. Pracownicy Przedszkola mają obowiązek przestrzegania praw dziecka, wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych w dniu 20 listopada 1989 r. oraz innych aktów prawnych.

 

 1. Dziecko w przedszkolu zgodnie z Konwencją Praw Dziecka i Powszechną Deklaracją Praw

Człowieka ma prawo do:

 

 • życzliwego i podmiotowego traktowania;
 • bycia "kim jest";
 • wypowiadania bez obaw własnych przemyśleń, poglądów, przekonań;
 • formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań ( na które powinno uzyskać rzeczową, zgodną z prawdą odpowiedź);
 • zabawy i działania w bezpiecznych warunkach;
 • wyboru towarzyszy zabawy;
 • przebywania w spokojnej i bezpiecznej atmosferze;
 • rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb;
 • nagradzania wysiłku;
 • wyboru zadań i sposobu ich rozwiązania;
 • współdziałania z innymi;
 • badania i eksperymentowania;
 • codziennego pobytu na świeżym powietrzu;
 • ciągłej opieki ze strony nauczyciela;
 • współpracy nauczyciel-dziecko, która powinna opierać się na poszanowaniu godności osobistej dziecka;
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 • wypoczynku, kiedy jest zmęczone;
 • zdrowej żywności;
 • nauki regulowania własnych potrzeb.

 

 

 1. System nagród stosowanych wobec wychowanka:
 • pochwała indywidualna dziecka;

 

 • pochwała na forum grupy;

 

 • pochwała w obecności rodziców dziecka;

 

 • odznaka wzorowego przedszkolaka;

 

 • otrzymanie przez dziecko dyplomu;

 

 • nagroda rzeczowa – żeton do przyklejenia na tablicy motywacyjnej

 

 

 1. System kar stosowanych wobec wychowanka:

 

 • upomnienie ustne dziecka przez nauczyciela – rozmowa dziecka z nauczycielem
 • na temat postępowania dziecka;

 

 • wykonanie pracy na rzecz poszkodowanego – np. rysunek jako forma przeproszenia;
 • wykonanie pracy na rzecz grupy –np. ułożenie zabawek, książek w kącikach
 • zainteresowań;

 

 • odsunięcie dziecka od zabawy – rozmowa dziecka z nauczycielem nt. postępowania, zachowania;
 • rozmowa dziecka z dyrektorem,
 • rozmowa nauczyciela z rodzicem dziecka w obecności wychowanka.

 

 

 1. W Przedszkolu obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania przemocy fizycznej oraz kar

ośmieszających dziecko i godzących w poczucie jego godności osobistej.

 

 1. Obowiązki dzieci:

 

 • zawieranie z nauczycielami umów społecznie pożądanych i bezwarunkowe ich przestrzeganie;

 

 • przestrzeganie postaw i zachowań wspierających koleżeństwo i przyjaźń, kulturalne i poprawne zachowanie się w stosunku do całej społeczności przedszkolnej;

 

 • szanowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego;

 

 • szanowanie i dbanie o mienie w grupie i w całym przedszkolu;

 

 • solidne wywiązywanie się z pełnienia różnych ról społecznych;

 

 • zgłaszanie nauczycielom i instruktorom wszelkich potrzeb, złego samopoczucia lub innych istotnych dla dziecka spraw.

 

7.W razie otrzymania informacji wskazującej na prawdopodobieństwo nieprzestrzegania praw dziecka ze strony rodziców organ prowadzący lub dyrektor przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej powiadamia właściwe instytucje, takie jak Policja lub Sąd.

 

 

 

Rozdział VI

 

Współpraca przedszkola z rodzicami

 

 • 22

 

 

 

 1. Rodzice i wszyscy pracownicy przedszkola współpracują ze sobą na rzecz dobra dzieci.

Pracownicy współpracują z rodzicami na zasadzie partnerstwa i wzajemnego szacunku.

 

 

 

 1. Przedszkole jest dla rodziców placówką przyjazną i otwartą.

 

 

 1. Rodzice mają możliwość przekazywania informacji o dziecku w sposób bezpośredni lub

telefoniczny w godzinach otwarcia przedszkola bez wcześniejszego umawiania, o ile to nie

zakłóci organizacji pracy z dziećmi.

 

 1. Dyrektor przedszkola służy pomocą rodzicom w uzgodnionym wcześniej terminie.

 

 1. Przedszkole współdziała z rodzicami zachęcając do korzystania z następujących form współpracy:

 

 • konsultacje indywidualne z : dyrektorem, nauczycielem lub specjalistą w miarę bieżących potrzeb;
 • zebrania grupowe;
 • korzystanie ze strony internetowej przedszkola;
 • pomoc w organizowaniu wycieczek;
 • współudział w organizowaniu uroczystości i imprez przedszkolnych;
 • udział w zajęciach otwartych;
 • aktywny udział w różnorodnych konkursach związanych z realizacją programu;
 • eksponowanie różnych prac dzieci;
 • wspólne seminaria , warsztaty, pogadanki tematyczne dotyczące zagadnień interesujących rodziców, rozwiązywanie problemów wychowawczych i organizacyjnych;
 • podejmowanie wspólnie z dyrektorem i nauczycielami działań mających na celu

podniesienie estetyki wewnętrznej i zewnętrznej przedszkola oraz wzbogacenie i doposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów.

 

 

 

 • 23

 

Prawa rodziców

 

 1. Rodzice mają prawo do:

 

1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z koncepcji pracy przedszkola;

 

2) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka oraz czynionych przez nie postępów;

 

3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 

4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz organowi prowadzącemu lub dyrektorowi wniosków z obserwacji i opinii na temat pracy przedszkola;

 

5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny;

 

6) swobodnego wyboru i rezygnacji z zajęć dodatkowych.

 

 

 • 24

 

Obowiązki rodziców

 

 1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz podnoszenia jakości pracy

przedszkola rodzice zobowiązani są do:

 

1) przestrzegania postanowień niniejszego statutu, obowiązujących w przedszkolu regulaminów i procedur oraz respektowania uchwał rady pedagogicznej;

 

2) przestrzegania wewnętrznych ustaleń zawartych z rodzicami na zebraniach ogólnych i grupowych;

 

3) przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu oraz obowiązującymi w przedszkolu zasadami;

 

4) zaopatrywania dziecka w niezbędne przybory;

 

5) uczestnictwa w zebraniach ogólnych i grupowych;

 

6) interesowania się postępami i osiągnięciami dziecka;

 

7) informowania nauczycieli o sytuacjach i zdarzeniach mogących wpłynąć na

funkcjonowanie dziecka w przedszkolu;

 

8) bieżącego aktualizowania danych kontaktowych (numery telefonów);

 

9) terminowego wnoszenia opłat;

 

10) przestrzegania zakazu przyprowadzania do przedszkola dzieci chorych;

 

11) informowania nauczycieli o przyczynie długotrwałej nieobecności dziecka w

przedszkolu;

 

12) zgłaszania zachorowań na choroby zakaźne;

 

13) przedstawianie nauczycielce danego oddziału zaświadczenia lekarskiego po przebytej przez dziecko chorobie świadczącego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola;

 

14) przestrzegania higieny dzieci ( czystość włosów, paznokci, ubrań, itp.);

 

15) informowania w formie pisemnej o swojej czasowej nieobecności i ustanowionym pełnomocnictwie notarialnym w sprawowaniu opieki nad dzieckiem przez osoby trzecie.

 

Rozdział VII

 

Pracownicy przedszkola – zadania, prawa i obowiązki

 

 • 25

 

 1. W Przedszkolu zatrudniony jest: dyrektor, nauczyciele, pomoc nauczyciela, terapeuta pedagogiczny.

 

 1. Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania ważności pracowniczych książeczek

zdrowia i badań okresowych oraz przestrzegania obowiązujących wewnętrznych przepisów.

 

 

 • 26

 

Zadania nauczyciela

 

 1. Nauczyciel obowiązany jest:

 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

 

2) wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju;

 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

 

4) dbać o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

 

5) kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.

 

 1. Zadania nauczyciela:

 

1) planowanie i bezpośrednie realizowanie z dziećmi zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ponoszenie odpowiedzialności za ich jakość;

 

2) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i

zainteresowania dzieci;

 

3) odpowiedzialność za życie dzieci, zapewnienie im pełnego poczucia bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;

 

4) kontrolowanie pod kątem bezpieczeństwa miejsc przebywania dzieci (sala zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzętu, pomocy i zabawek;

 

5) branie czynnego udziału w pracach rady pedagogicznej i realizowanie jej uchwał;

 

6) samokształcenie i doskonalenie zawodowe przez:

 

 • udział w konferencjach metodycznych, zespołach samokształceniowych oraz problemowych;

 

 • udział w spotkaniach z różnymi specjalistami w formie wykładów seminariów, zajęć o charakterze warsztatowym, kursów, doskonalących organizowanych przez instytucje do tego uprawnione;

 

 • aktywne dokształcanie i doskonalenie;

 

 • czytanie na bieżąco literatury wiążącej się z problematyką rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym;

 

 • wymianę doświadczeń zawodowych z innymi nauczycielami z różnych placówek przedszkolnych;

 

 • prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycielek, tzw. koleżeńskich;

 

 • wspólne, umiejętne rozwiązywanie problemów występujących w przedszkolu, a dotyczące różnych spraw;

 

7) korzystanie z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora i rady pedagogicznej oraz z wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych;

 

8) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznania możliwości i potrzeb dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

 

 • nauczyciel analizuje obserwacje pod koniec pierwszego i drugiego semestru, a wyniki w formie pisemnej uwzględnia w sprawozdaniach dotyczących prowadzonej grupy;

 

 • po przeprowadzonej analizie osiągnięć dzieci we współpracy ze specjalistami, nauczyciel prowadzi pracę indywidualną z dzieckiem uzdolnionym, oraz z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych;

 

 • nauczyciel przekazuje istotne wnioski dotyczące dzieci na posiedzeniu rady pedagogicznej , które są protokołowane i uwzględniane w pracy w następnym roku szkolnym;

 

 • karty obserwacji przechodzą razem z dzieckiem do następnej grupy;

 

 • z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcia przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciel przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna).

 

9) nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału, w którym pracuje. Są to następujące dokumenty:

 

 • dziennik zajęć w przedszkolu

 

 • plan miesięczny na dany miesiąc korelujący z programem, który jest realizowany w danej grupie

 

 • arkusze obserwacji, zeszyt obserwacji

 

 • arkusze diagnostyczne ( dzieci 5, 6-letnich)

 

 • dokumentację współpracy z rodzicami

 

10) współpraca z placówkami i specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną i zdrowotną oraz współpraca z instruktorami lub nauczycielami zajęć dodatkowych: rytmiki , tańca, gimnastyki korekcyjnej, języka obcego lub innych zajęć realizowanych na terenie przedszkola;

 

11) współpraca z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci w ramach

organizowanych spotkań indywidualnych, grupowych, w czasie dni otwartych, w czasie zajęć otwartych, wymiana poglądów, informacji na tematy dotyczące całej grupy jak i indywidualnych dzieci;

 

12) bieżące informowanie rodziców o rozwoju, postępach i trudnościach wychowawczych dzieci;

 

13) otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami;

 

14) bieżące prezentowanie prac plastycznych dzieci;

 

15) współpraca z rodzicami w organizowaniu uroczystości przedszkolnych i innych prac związanych z działalnością przedszkola i danej grupy;

 

16) wykonywanie zadań dodatkowych przydzielonych na radzie pedagogicznej na dany rok szkolny oraz innych prac zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji przedszkola;

 

17) przygotowanie na piśmie dwa razy w roku sprawozdania z pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz innych sprawozdań zleconych przez dyrektora;

 

18) stałe podnoszenie jakości pracy własnej i przedszkola;

 

19) przestrzeganie przepisów BHP. i p. poż.;

 

20) udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna, powiadomienie dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach;

 

21) w celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej;

 

22) dbałość o estetykę, ład i porządek powierzonych pomieszczeń.

 

 

 • 27

 

Zadania nauczyciela wspomagającego

 

 

 1. Wspomaganie nauczyciela w planowaniu i realizowaniu z dziećmi zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

 1. Współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali i w ogrodzie.

 

 1. Pomaganie w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych i przy wystroju sali.

 

 1. Pomaganie nauczycielce w czasie spacerów i wycieczek.

 

 1. Zapewnienie dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

 

 1. Kontrolowanie pod kątem bezpieczeństwa miejsc przebywania dzieci (sala zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzętu, pomocy i zabawek.

 

 1. Planowanie własnego rozwoju zawodowego oraz branie czynnego udziału w pracach rady pedagogicznej i realizowanie jej uchwał.

 

 1. Samokształcenie i doskonalenie zawodowe.

 

 1. Korzystanie z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora i rady pedagogicznej oraz z wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

 

 1. Współpraca z instruktorami lub nauczycielami zajęć dodatkowych: rytmiki , tańca, gimnastyki korekcyjnej, języka obcego lub innych zajęć realizowanych na terenie przedszkola.

 

 1. Otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami.

 

 1. Bieżące prezentowanie prac plastycznych dzieci.

 

 1. Współpraca z rodzicami w organizowaniu uroczystości przedszkolnych i innych prac

 

związanych z działalnością przedszkola i danej grupy.

 

 1. Wykonywanie zadań dodatkowych przydzielonych na radzie pedagogicznej na dany rok szkolny oraz innych prac zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji przedszkola.

 

 1. Stałe podnoszenie jakości pracy własnej i przedszkola.

 

 1. Przestrzeganie przepisów BHP. i p. poż..

 

 1. Udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna, powiadomienie dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach.

 

 1. Dbałość o estetykę, ład i porządek powierzonych pomieszczeń.

 

 

 

 • 28

 

Zadania pomocy nauczyciela

 

1.Spełnianie czynności opiekuńczych w stosunku do dzieci poleconych przez nauczyciela.

 

 1. Współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali i w ogrodzie.

 

 1. Pomaganie w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych i przy wystroju sali.

 

 1. Pomaganie nauczycielce w czasie spacerów i wycieczek.

 

 1. Utrzymywanie w stanie używalności zabawek, gier i książek w przydzielonej grupie.

 

 1. Utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń.

 

 1. Bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP. i p. poż.

 

 1. Wykonywanie innych prac poleconych przez dyrektora lub nauczycielkę pracującą razem

w grupie wynikających z organizacji pracy na placówce.

 

 

 

 • 29

 

Zadania terapeuty pedagogicznego

 

 1. Rozpoznawanie możliwości i potrzeb dziecka oraz umożliwienie ich zaspokojenia.

 

 1. Prowadzenie obserwacji dzieci, dotyczącej oceny funkcjonowania różnych sfer podlegających rozwojowi.

 

 1. Obserwacja dzieci 3,4,5 i 6 letnich podczas zabawy swobodnej oraz zajęć organizowanych w grupach.

 

 1. Prowadzenie działań diagnostycznych, dotyczących możliwości psychofizycznych dzieci.

 

 1. Konstruowanie samodzielnych - lub przy współudziale osób pracujących z dzieckiem opinii pedagogicznych na temat zaobserwowanego funkcjonowania dziecka .

 

 1. Wspieranie mocnych stron dziecka. Rozpoznawanie i rozwijanie jego predyspozycji i uzdolnień.
 2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania.

 

 1. Opracowanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych (IPET) dla dzieci z orzeczeniem lub opinią PP.

 

 1. Założenie Karty Indywidualnych Potrzeb Wychowanka (jeśli zachodzi taka potrzeba).

 

 1. Prowadzenie indywidualnych (lub w małych grupach) zajęć wyrównawczych i terapeutycznych dla dzieci wymagających takiej pomocy.

 

 1. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec dzieci, rodziców, nauczycieli.

 

 1. Udzielanie dzieciom i ich rodzicom wsparcia w sytuacjach kryzysowych

 

 1. Omówienie z rodzicami wyników badań pedagogicznych.

 

 1. Udzielanie konsultacji, porad wychowawczych i dydaktycznych.

 

 1. Informowanie (za zgodą rodziców) nauczycieli o wynikach przeprowadzonych badań i podjętych formach pomocy.

 

 1. Współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania skutków zakłóceń i/lub zaburzeń rozwojowych występujących u dzieci.

 

 1. Współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń zachowania przedszkolaków.

 

 1. Współpraca z nauczycielami w celu inicjowania różnych form pomocy wychowawczej.

 

 1. Wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 

 1. Współpraca z nauczycielem w poszczególnych grupach poprzez przekazywanie informacji dotyczących już opanowanych umiejętności i zachowań, które nauczyciel może egzekwować od dziecka.

 

 1. Wspomaganie dzieci z trudnościami adaptacyjnymi.

 

 1. Współpraca z rodzicami, prowadzenie doradztwa dla rodziców.

 

 1. Prowadzenie warsztatów dla nauczycieli.

 

 1. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

 

 

 

 

 • 30

 

 

Zakres obowiązków pozostałych pracowników przedszkola wynikający ze stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej reguluje umowa zawarta pomiędzy organem prowadzącym a pracownikiem.

 

 

 

Rozdział VIII

 

Postanowienia końcowe

 

 • 30

 

 

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, dzieci i pracowników.

 

 1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 

1) wyłożenie statutu w miejscu dostępnym dla wszystkich rodziców oraz publikacja statutu na stronie internetowej przedszkola.

 

2) udostępnianie statutu przez organ prowadzący i dyrektora przedszkola na życzenie osób zainteresowanych.

 

 • 31

 

 

1.Treść poszczególnych postanowień statutu ulega zmianie wraz z zmieniającymi się

przepisami prawa.

 

 1. Rada pedagogiczna ma prawo do dokonywania zmian w statucie przedszkola w formie

uchwały.

 

 1. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za realizację treści zawartych w niniejszym

statucie.

 

 1. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być

sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

 1. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 02. Stycznia 2017 roku.

 

 1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc prawną dotychczas obowiązujący statut.

 

 

 

Dyrektor przedszkola, Rada Pedagogiczna

Bydgoszcz, dnia 02.01.2017